การขอใบกำกับภาษีค่าบริการ Page365

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ร้านค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โปรด กรอกข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษี โดยระบุข้อมูลให้ถูกต้องดังนี้

ชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคล ที่ต้องการให้ออก

กรณีร้านค้าต้องการออกใบกำกับภาษีในนามบุคคล จะต้องใส่ชื่อ -นามสกุล 
กรณีร้านค้าที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โปรดระบุสถานะให้ครบถ้วนดังนี้
  • บริษัท จำกัด
  • บริษัท (มหาชน) จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

สำนักงานใหญ่ / สาขา

กรณีร้านค้าที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ให้ระบุข้อความความว่า “สำนักงานใหญ่”
กรณีเป็นสาขา ให้ระบุข้อความความว่า “สาขาที่ ...” โดยเลขที่ของสาขา
ให้ระบุเลขที่สาขาตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ เช่น “สาขาที่ ...” “Branch No. …” “br.no …”
เป็นต้น หรือระบุเป็นตัวเลขจำนวนห้าหลักเพื่อแสดงว่าเป็นรหัสของ “สาขาที่ ...” เช่น 00001

ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี

กรณีร้านค้ามีสถานะนิติบุคคล ควรระบุที่อยู่สถานประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ให้ครบถ้วน รวมทั้ง รหัสไปรษณีย์
กรณีร้านค้าที่เป็นบุคคล ควรระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน

Email สำหรับรับใบกำกับภาษี

บริษัทจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ร้านค้า ในวันที่ 3 ของเดือน โดยจะส่งไปยัง อีเมลที่ร้านค้าระบุไว้ ผ่านระบบ E-Tax invoice ของ กรมสรรพากร โดยลูกค้าสามารถนำ e-tax invoice นี้ไปใช้ได้ตามกฎหมาย