ค่าใช้บริการ Fastwork

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

Fastwork ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และจะเก็บค่าบริการต่อเมื่อฟรีแลนซ์ทำการเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้างเท่านั้น 
  • ผู้ว่าจ้างสามารถมาจ้างงานบนเว็บของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ฟรีแลนซ์เสนอมา
  • ฟรีแลนซ์จะต้องไม่คิดค่าใช้บริการ Fastwork (Commision) กับผู้ว่าจ้าง เนื่องจากเป็นค่าบริการที่เว็บไซต์เก็บจากทางฟรีแลนซ์ฝ่ายเดียวเท่านั้น
การเก็บค่าใช้บริการ Fastwork ใช้ระบบการจัดเก็บค่าบริการแบบที่มีชื่อว่า "การเก็บค่าบริการแบบขั้นบันได"

โดยเมื่อฟรีแลนซ์เสนอราคาที่ต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีการจัดเก็บค่าบริการคือ 17%
เมื่องานที่ฟรีแลนซ์เสนอมีราคาสูงกว่า 10,000 บาท จะมีการจัดเก็บค่าบริการที่ลดลงเป็นขั้นบันได
คือเมื่อมูลค่าของงานเกิน 10,000 บาท เป็นต้นไป ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท Fastwork จะจัดเก็บค่าบริการ 12% และส่วนที่เหลือเกิน 50,000 บาทเป็นต้นไป จะจัดเก็บค่าบริการเพียง 7% ดังนั้นเมื่อเมื่อฟรีแลนซ์เสนอราคาที่สูงขึ้น ฟรีแลนซ์จะมีโอกาสได้รับเงินค่าจ้างสูงขึ้นนั่นเอง

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://fastwork.co/ladder

หมายเหตุ หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ว่าจ้าง จะคำนวณราคาค่าจ้างใหม่เป็น 97% ของค่าจ้างทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม การหักค่าธรรมเนียม Fastwork จะหักจาก 100% ของราคาขายที่ฟรีแลนซ์เสนอ