ค่าใช้บริการ Fastwork

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 2 นาที ที่แล้ว

Fastwork ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม ผู้ว่าจ้างสามารถจ้างงานบนแพลตฟอร์มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคางานที่ตกลงรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ ตามที่ระบุในใบเสนอราคา

ฟรีแลนซ์จะต้องไม่คิดค่าใช้บริการ Fastwork (Commision) กับผู้ว่าจ้าง เนื่องจากเป็นค่าบริการที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บจากทางฟรีแลนซ์ฝ่ายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การเก็บค่าบริการ ฟาสต์เวิร์คได้นำไปใช้ในการดูแลและพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้าง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการใช้งานบนแพลตฟอร์ม การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีผู้ใช้งานและจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น

การเก็บค่าใช้บริการ Fastwork ใช้ระบบการจัดเก็บแบบที่มีชื่อว่า "การเก็บค่าบริการแบบขั้นบันได" โดยมีอัตราค่าบริการตั้งแต่ 7-17%
commission1.jpg 139.26 KB
เมื่อฟรีแลนซ์เสนอราคาที่ต่ำกว่า 10,000 บาท จะจัดเก็บค่าบริการ 17%
เมื่องานที่ฟรีแลนซ์เสนอมีราคาตั้งแต่ 10,001 - 50,000 บาท จะจัดเก็บค่าบริการ 12% 
และเมื่องานที่ฟรีแลนซ์เสนอมีราคาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะจัดเก็บค่าบริการ 7% 
ดังนั้นหากผู้ว่าจ้างมีการจ้างงานมูลค่าที่สูงขึ้น ฟรีแลนซ์จะเสียค่าบริการต่ำ หรือได้รับค่าจ้างสูงขึ้นนั้นเอง
commission3.jpg 306.13 KB
ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ 

หมายเหตุ หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ว่าจ้าง จะคำนวณราคาค่าจ้างใหม่เป็น 97% ของค่าจ้างทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม การหักค่าธรรมเนียม Fastwork จะหักจาก 100% ของราคาขายที่ฟรีแลนซ์เสนอ