นโยบายการคืนเงิน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

การทำงานผ่านระบบของฟาสเวิร์คจะได้รับความคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยทุกขั้นตอน เพราะเราเป็นตัวกลางถือเงินให้คุณ และคุณยังมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเงินคืนหากพบปัญหาในการทำงาน  
โดยการยกเลิกงานจะสามารถทำได้เมื่อออเดอร์อยู่ในสถานะ “ทำงาน” เท่านั้น หลังจากนั้นทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลการยกเลิกที่ทั้ง 2 ฝ่ายทำการชี้แจงผ่านระบบ

หมายเหตุ หากมีการส่งงานและกดยอมรับชิ้นงานไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกงานได้ทุกกรณี

หลักฐานที่ทีมงานใช้ตรวจสอบเมื่อเกิดการยกเลิกงาน 

 • ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จำเป็นจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะงาน, จำนวนชิ้นงาน, คำขอพิเศษหรือข้อยกเว้นในการทำงาน(ถ้ามี), ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)
 • ข้อความในแชทระบบ ทาง Fastwork อนุญาตให้แลกข้อมูลการติดต่อได้เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่การติดต่อกันผ่านทางหน้าแชท จะทำให้ทีมงานสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของทั้ง 2 ฝ่าย
 • ชิ้นงานของฟรีแลนซ์ การยกเลิกงานไม่ว่าผลงานจะเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ในระหว่างการทำงาน ทีมงานจะต้องทำการตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพของงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสิน

สาเหตุการยกเลิกงานของผู้ว่าจ้าง

 • ผู้ว่าจ้างไม่สามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ระหว่างการทำงาน หรือฟรีแลนซ์หายไปเมื่อถึงกำหนดส่งงาน  ในระหว่างการว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งให้เราตรวจสอบได้ทันที และหากฟรีแลนซ์ไม่ตอบรับผู้ว่าจ้างหรือการตรวจสอบของเราได้ ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวน
 • ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานดังกล่าวต่อได้ (ด้วยเหตุผลจากฟรีแลนซ์เอง) ในกรณีที่ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานที่ได้รับการว่าจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างหรือฟรีแลนซ์สามารถแจ้งเราได้ โดยที่ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้สำหรับฟรีแลนซ์ การยกเลิกงานด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการจ้างงานของผู้ว่าจ้างคนอื่นๆได้ในอนาคต
 • ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตกลงไว้ในใบเสนอราคา หากฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานตามรายละเอียดที่ต้องการหรือส่งงานไม่ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา แนะนำให้ทั้ง 2 ฝ่าย เจรจาเพื่อแก้ไขงานให้ตรงตามที่ตกลงไว้ หรือถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถแจ้งเราได้ทันที
หากยกเลิกงานด้วยเหตุผลตามด้านบนทั้ง 3 เหตุผล หากบริษัทตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดฟรีเเลนซ์จริง จะมีการลงโทษตามเงื่อนไขของเว็บไซต์ต่อไป

 • ผลงานของฟรีแลนซ์ไม่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สาเหตุนี้อาจขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือความคาดหวังในผลงานที่ไม่ตรงกัน เราเเนะนำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาปรับเปลี่ยน /เเก้ไขผลงานก่อน เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่หากทำการแก้ไขแล้วผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ สามารถแจ้งเราถึงปัญหาดังกล่าวได้ โดยเราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของผลงานต่อไป
 • ผู้ว่าจ้างไม่ต้องการงานดังกล่าวแล้ว ภายในระยะเวลาการจ้างงานที่ตกลงกับฟรีแลนซ์ ในกรณีนี้ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบเปอร์เซ็นความคืบหน้าของผลงาน และสาเหตุการยกเลิกเพิ่มเติม
ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของผลงานยังเป็นของฟรีแลนซ์อยู่ ผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถนำงานดังกล่าวไปใช้ได้หากฟรีเเลนซ์ไม่ยินยอม หากมีการนำไปใช้จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสามารถฟ้องร้องได้

สาเหตุการยกเลิกงานของฟรีแลนซ์

 • ผู้ว่าจ้างหายไป /ติดต่อไม่ได้ระหว่างการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หากฟรีแลนซ์ไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างได้จนถึงกำหนดส่งงานที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง ฟรีแลนซ์สามารถแจ้งให้เราตรวจสอบได้ทันที 
 • ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วนก่อนการจ้างงานเเล้วเพิ่มเติมหลังจากมีการชำระเงินไปเเล้ว หรือผู้ว่าจ้างทำการเปลี่ยนบรีฟระหว่างการทำงานที่ต่างไปจากตอนเเรก จนทำให้ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานดังกล่าวต่อได้ เเนะนำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาปรับเปลี่ยน /เเก้ไขผลงานก่อน หรือการตกลงชำระค่าบริการเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันไว้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถแจ้งเราถึงปัญหาดังกล่าวได้ โดยเราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของผลงานต่อไป
 • ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานดังกล่าวต่อได้ (ด้วยเหตุผลจากฟรีแลนซ์เอง) ในกรณีที่ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานที่ได้รับการว่าจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างหรือฟรีแลนซ์สามารถแจ้งเราได้ โดยที่ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้สำหรับฟรีแลนซ์ การยกเลิกงานด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการจ้างงานของผู้ว่าจ้างคนอื่นๆได้ในอนาคต

เงื่อนไขการพิจารณา

 • หากต้องมีการตัดสินคุณภาพผลงานของฟรีแลนซ์ ทางทีมงานจะเปรียบเทียบจากผลงานที่ฟรีแลนซ์แสดงเอาไว้ในหน้างานบนเว็บไซต์ รวมถึงอาจตรวจสอบรายละเอียดงานที่เขียนไว้ด้วย
 • เมื่อทั้ง 2ฝ่ายให้ความยินยอมกับทีมงาน Fastwork ให้เป็นผู้ตัดสิน ทีมงานสามารถร้องขอหลักฐานเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ เช่น หลักฐานการพูดคุยของทั้ง 2ฝ่าย ภายนอกเว็บไซต์, ผลงานที่ฟรีแลนซ์จัดทำให้ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างผลงาน(Draft) หรือหากมีการแก้ไขงานหลายครั้งจะต้องสามารถส่งผลงานในแต่ละขั้นตอนให้กับทางทีมงานได้
 • การตัดสินของทีมงานในการเเบ่งสัดส่วนเงินค่าจ้างถือเป็นที่สิ้นสุด