ทำไมถึงไม่ได้เป็นการจ้างในนาม Fastwork

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว


เงื่อนไขพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มต้นการจ้างงานในนามบริษัทในข้อที่ 22-23 ระบุไว้ว่า:
หนังสือรับรอง (09-02-18)-4.jpg 1.23 MB
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถดำเนินการได้กับ “งานที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น”
  • ตัวฟรีแลนซ์ คือผู้ที่มีภาระผูกพันในการเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ลูกค้า/ ผู้ว่าจ้างสามารถขอเอกสารประกอบการส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำเนาบัตรประชาชน) ได้จากฟรีแลนซ์โดยตรงหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน (รับมอบงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว)
  • Fastwork.co ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการถือเงินค่าจ้าง (เงินล่วงหน้า) ไว้ชั่วคราวระหว่างลูกค้า/ ผู้ว่าจ้าง กับฟรีแลนซ์  ซึ่งเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวนั้นไม่ใช่รายได้ของบริษัท ดังนั้น Fastwork.co ไม่มีภาระผูกพันในการเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อ้างอิงจากหนังสือจดทะเบียนบริษัทตามข้อกฎหมาย ด้วยรายละเอียดวัตถุประสงค์ ตามข้อ 22-23
    (22) ประกอบกิจการให้บริการ ติดต่อประสานงาน เป็นตัวกลางระหว่างผู้รับจ้างอิสระหรือผู้ให้บริการ กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า ผ่านระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ
    (23) ประกอบกิจการจัดทำเว็บไซด์หรือสื่อออนไลน์ สำหรับขายสินค้า บริการ ทุกประเภท 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

อีเมล: hello@fastwork.co

Facebook Messenger: Inbox

จันทร์-ศุกร์ 9.30-22.00 และ 10.00-19.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โทร: 02-114-7008 

จันทร์-ศุกร์ 9.30-11.30 และ 13.00 - 16.00น. เว้นวัน เสาร์ - อาทิตย์, และวันหยุดนักขัตฤกษ์