ขั้นตอน และช่องทางการรับเงินมีอะไรบ้าง?

Last updated almost 3 years ago

remobie รับซื้อโทรศัพท์จากคุณและจะชำระเงินให้ทันทีเมื่อตรวจสภาพโทรศัพท์ตามวันและเวลานัดหมายที่คุณสะดวก
คุณสามารถเลือกรับเงินโอน หรือเงินสดได้ตามความต้องการ โดย remobie ขอแนะนำการโอนเงินเพื่อความปลอดภัย
คุณสามารถเลือกรูปแบบการรับเงิน ในขั้นตอนการนัดหมาย

powered by
SlimFAQ